Zoeken

Het Talige Brein

Hebben abstracte begrippen een abstracte betekenis?

In de taalwetenschappen worden woorden als “vrijheid”, “rechtvaardigheid”, en “vrede geclassificeerd als abstracte concepten omdat ze – in tegenstelling tot concrete begrippen zoals “auto” en “olifant”- niet verwijzen naar objecten in de fysieke wereld. Recente studies tonen echter aan dat abstracte concepten geworteld zijn in onze ervaring van emoties en sociale interacties en dus minder abstract zijn dan je zou denken!

Doorgaan met het lezen van “Hebben abstracte begrippen een abstracte betekenis?”

Do abstract concepts have abstract meanings?

In the language sciences, words like “freedom”, “justice”, and “peace” are classified as abstract concepts, because – unlike concrete words like “car” and “elephant” – they don’t refer to objects in the physical world. Recent studies reveal that in fact abstract concepts are rooted in our experience of emotion and social interaction, and maybe less abstract than one may think! 

Doorgaan met het lezen van “Do abstract concepts have abstract meanings?”

Onze hersenen zijn speciaal afgestemd op het geluid van (oorlogs)waarschuwingen

In de Griekse mythologie waren de Sirenen gevaarlijke zeenimfen die op rotsachtige eilanden leefden. Met hun betoverende liedjes lokten deze half-vogel, half-vrouwelijke wezens schepen om zich op rotsachtige kusten kapot te varen, en vervolgens doodden ze de matrozen. Ook tegenwoordig kondigen sirenes vaak vernietiging aan. Het jammerende geluid van luchtalarmsirenes in Oekraïne herinnert ons aan de onderliggende realiteit van Sireneliedjes, namelijk een ‘waarschuwing voor gevaar’. Zelfs in alle rust kunnen we openbare waarschuwingssirenes horen net zoals de sirenes die elke eerste maandag van de maand door de straten van Nederland loeien. Maar waarom zijn sirenegeluiden nu eigenlijk zo goed om gevaar aan te duiden en wat gebeurt er in de hersenen als we een alarmerend geluid horen?

Doorgaan met het lezen van “Onze hersenen zijn speciaal afgestemd op het geluid van (oorlogs)waarschuwingen”

Our brains are exclusively tuned to the sound of WARnings

In Greek mythology, the Sirens were dangerous sea-nymphs living in cliffy and rocky islands. With their enchanting songs, these half-bird half-woman creatures lured ships to wreck on rocky shores and then killed the sailors. Even today, sirens lead to nothing but destruction. The wailing sound of air-raid sirens in Ukraine reminds us of the essential reality of Siren songs ‘warning for danger’. Even in peace, we hear public warning sirens if nothing but for testing, just like the ones echoing across the streets of the Netherlands on the first Monday of every month. But why are siren sounds so efficient to signal danger and what really happens in the brain when we hear an alarming sound?

Doorgaan met het lezen van “Our brains are exclusively tuned to the sound of WARnings”

Praten met chatbots: de weg van de toekomst

Met enige melancholie denk je misschien soms aan de tijd dat bedrijven telefonisch beschikbaar waren en dat je met een echt mens kon spreken die klaar stond om je vragen te beantwoorden. Helaas, die tijden lijken voorbij. Telefoonnummers zijn steeds moeilijker te vinden of ontbreken soms helemaal. Geleidelijk aan wordt direct menselijk contact vervangen door “chatbots” die sommige bedrijven liefdevol hun “digitale collega’s” noemen. Zo gaat de Nederlandse post (PostNL) er bijvoorbeeld prat op dat hun digitale collega “Daan” met succes meer dan 160.000 vragen per maand afhandelt.

Doorgaan met het lezen van “Praten met chatbots: de weg van de toekomst”

Talking to chatbots: the way of the future

With some melancholy one thinks of the time companies could be called by phone and an actual human would be available to answer your questions. Alas, those times are over. Phone numbers are getting harder to find, or they are simply absent. Progressively, direct human contact is replaced by “chatbots” which some companies lovingly call their “digital colleagues”. The Dutch post (PostNL), for example, boasts that their digital colleague “Daan” successfully handles over 160.000 queries per month. 

Doorgaan met het lezen van “Talking to chatbots: the way of the future”

Wat is cyberspeak? En hoe gaat ons brein daarmee om?

De toenemende populariteit van elektronische berichten (smsjes, whatsapp, e-mails, etc) heeft ervoor gezorgd dat mensen anders communiceren. Om efficiënter te communiceren, korten mensen woorden of uitdrukkingen vaak af, bijvoorbeeld door letters met cijfers te combineren, acroniemen te gebruiken of klinkers of letters helemaal weg te laten. Bijvoorbeeld, w88 voor “wachten”, iig voor “in ieder geval” of mss voor “misschien”. Dit maakt het typen dus sneller, maar is het ook sneller te begrijpen voor de ontvanger? 

Doorgaan met het lezen van “Wat is cyberspeak? En hoe gaat ons brein daarmee om?”

Does using text-speak speed up communication? Perhaps not for the receiver!

The growing popularity of sending messages electronically has led to changes in the way people communicate. To increase the efficiency of their messages, people often abbreviate words or expressions, for example by combining letters with numbers, using acronyms, or removing vowels or letters altogether. For example, gr8 for “great,” ROFL for “Rolling On the Floor laughing” or msg for “message”. But does this also make reading faster for the receiving person? 

Doorgaan met het lezen van “Does using text-speak speed up communication? Perhaps not for the receiver!”

Hoe kunnen we elkaar beter verstaan met een mondkapje op?

Stel je voor: je zit met je vrienden in de trein en probeert ze te vertellen over wat je dit weekend hebt gedaan. De trein zit aardig vol. Naast jullie zit een andere vriendengroep die druk met elkaar in gesprek is, achter jullie zit een man te bellen, en voor jullie zit een ouder te spelen met een kleuter. Enthousiast vertel je over het museum dat je dit weekend hebt bezocht. “Hè, wat zeg je nu?” vraagt je vriend terwijl hij je vragend aankijkt. “Die vervelende mondkapjes ook!”

Doorgaan met het lezen van “Hoe kunnen we elkaar beter verstaan met een mondkapje op?”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑